โปรแกรมศัลยกรรมตา

฿ 40,900฿ 82,900

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง โทร 1270

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก
 • ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย (Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ

ค่าใช้จ่ายที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัดได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา(X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) หรือการตรวจอื่นๆ
 • ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้หรือทำหัตถการเพิ่มเติม
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่ห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารตามสั่ง และค่าโทรศัพท์
 • ค่ายากลับบ้าน และค่ายาที่ใช้ก่อนการผ่าตัด
 • ซึ่งรายการเหล่านี้โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่ายไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • หากท่านต้องการยกเลิกการผ่าตัด ทางโรงพยาบาลจะไม่คืนเงินค่ามัดจำ ยกเว้นกรณีแพทย์หรือโรงพยาบาลเป็นผู้ที่ยกเลิกการผ่าตัดเท่านั้น

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง