โปรแกรมศัลยกรรมปลูกผม

฿ 45,000฿ 270,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการนัดหมายเข้ารับบริการ

 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง โทร 1270

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด ทีมผู้ช่วยผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหรือทำหัตถการ
 • ค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

ค่าใช้จ่ายที่โปรแกรมไม่ครอบคลุม

 • ค่าการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือการทำหัตถการเพิ่มเติม โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อมีการกำหนดนัดหมายวันทำหัตถการแล้ว โรงพยาบาลขอเก็บเงินมัดจ่าค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 50% ของราคาหัตถการ.
 • กรณีขอยกเลิกการทำหัตถการภายในระยะเวลา 7 วันก่อนถึงกำหนดวันนัดหมาย โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่ามัดจ่า 10% ของราคาหัตถการเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ผ่าตัด
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง