โปรแกรมผ่าตัดมะเร็งเต้านม

฿ 179,500฿ 364,500

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ 
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด และการระงับความรู้สึก 
 • ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด 
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย (Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ 
 • ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) 
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ; ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อตามที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจ

ค่าใช้จ่ายที่ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 • ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) 
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด 
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เพิ่มเติมจาก Package) 
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการ ที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง 6. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่ห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง 
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารตามสั่ง และค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำก่อนเข้าแพคเกจเหมาจ่ายเป็นส่วนลดได้ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่ ศูนย์เต้านม ชั้น 3 อาคาร A  โทร 1270
 • โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง