โปรแกรมผ่าตัดข้อสะโพก

฿ 239,000฿ 299,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ โทร 1270

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด และการระงับความรู้สึก
 • ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย (Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่ายากลับบ้าน
 • ค่าอุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (ชุดพื้นฐานที่โรงพยาบาลกำหนด)
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนผ่าตัด

ค่าใช้จ่ายที่ราคาเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม

 •  ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง หรือ กายภาพบำบัด (ถ้ามี)
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ)
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือการทำหัตถการเพิ่มเติม
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักในห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารตามสั่ง, และค่าโทรศัพท์
 • ซึ่งรายการเหล่านี้โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

เงื่อนไข

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่ายไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำก่อนเข้าโปรแกรมเหมาจ่ายเป็นส่วนลดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง