โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร

฿ 75,000฿ 99,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร 1270

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก
 • ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย (Premium Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ
 • ค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ค่าตรวจชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น

ค่าใช้จ่ายที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ)
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการ ที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่ห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง และค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ:

 1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สาหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถนาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทาก่อนเข้าโปรแกรมเหมาจ่ายเป็นส่วนลดได้
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น
 5. โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

** กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนจากให้ยาระงับความรู้สึกเข้าไขสันหลังเป็นแบบดมยาสลบคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง