โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร

฿ 62,500฿ 92,500

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

 • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 3  อาคาร A 
 • โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 1. ค่าแพทย์ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์
 2. ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก
 3. ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 4. ค่าห้องพักผู้ป่วย (Premium Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ
 5. ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) 
 6. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค่าตรวจชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น

ค่าใช้จ่ายที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 1. ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 2. ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 3. ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
 4. ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ)
 5. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 6. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่ห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง และค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ:

 1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำค่าตรวจทางหอ้งปฏิบัติการที่ทำก่อนเข้าโปรแกรมเหมาจ่ายเป็นส่วนลดได้
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น 

** กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนจากให้ยาระงับความรู้สึกเข้าไขสันหลังเป็นแบบดมยาสลบคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง