โปรแกรมผ่าตัดรักษาไส้เลื่อน

฿ 110,000฿ 275,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร 1270

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ค่าแพทย์ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ฃ
 •  ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดและการระงับความรู้สึก
 •  ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 •  ค่าห้องพักผู้ป่วย (Premium Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ
 •  ค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ; ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), ค่าตรวจชิ้นเนื้อ 1 ชิ้น

ค่าใช้จ่ายที่ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด เช่น การตรวจในห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจรังสีวิทยา (X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 •  ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างและหลังการผ่าตัด
 •  ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ)
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่ระบุ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่ระบุไว้ หรือการทำหัตถการเพิ่มเติม
 •  กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักในห้อง ICU, CCU หรือกรณีที่ต้องอัพเกรดห้องพักเป็นระดับสูงกว่าที่ระบุ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่ง ค่าโทรศัพท์
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น 
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับส่วนลดจากค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนโปรแกรมเหมาจ่าย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  ราคาดังกล่าวข้างต้นใช้สำหรับประชาชนที่พักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 •  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับส่วนลดจากค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนโปรแกรมเหมาจ่าย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง