โปรแกรมผ่าตัดข้อไหล่

฿ 193,000฿ 315,000

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการสั่งซื้อแพ็กเกจ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ โทร 1270

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ค่าแพทย์ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด และการระงับความรู้สึก
 • ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย (Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
 • ค่าอุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (ชุดพื้นฐานที่โรงพยาบาลกำหนด)
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ; ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนผ่าตัด

ค่าใช้จ่ายที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการ ที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักฟื้นในห้อง ICU, CCU หรือปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารตามสั่ง และค่าโทรศัพท์
 • ค่ากายภาพบำบัด

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่สามารถลดค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำก่อนเข้าโปรแกรมเหมาจ่าย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง