โปรแกรมผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมแบบดมยา (นอน 1 คืน)

฿ 64,500

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เต้านม โทร 1270

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด และการระงับความรู้สึก
 • ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 • ค่าห้องพักผู้ป่วย (Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันที่ระบุในแพ็กเกจ
 • ค่ายากลับบ้าน (Home Medication)
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ; ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อ ตามที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจ

ค่าใช้จ่ายที่ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม

 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เพิ่มเติมจาก Package)
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักในห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารตามสั่ง และค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาที่ระบุมีผลบังคับใช้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำก่อนเข้าแพ็กเกจเหมาจ่ายเป็นส่วนลดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่น

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง