โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

฿ 124,400฿ 129,400

ต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณาการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ก่อน

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนนัดหมายเข้ารับบริการ

 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุ ชั้น 8 อาคาร B  โทร 1270

ค่าใช่จ่ายท่ีรวมอยู่ในราคาผ่าตัดเหมาจ่าย

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด และค่าเลนส์สำหรับแพ็กเกจการผ่าตัดต้อกระจก* 
 • ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 • ชุดเช็ดตา
 • ค่ายากลับบ้าน

ค่าใช้จ่ายที่ราคาผ่าตัดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม

 • ค่ากระจกตา ผู้ป่วยจะต้องชำระเงินในวันที่ตัดสินใจผ่าตัด
 • ค่าตรวจวิเคราะห์ก่อนการผ่าตัด ได้แก่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab), การตรวจทางรังสีวิทยา (X-Ray), ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด, วิสัญญีแพทย์ (ถ้ามี)
 • ค่าเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่ให้ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อ, ค่าเยื่อหุ้มรก, ค่ายาที่ช่วยการยับยั้งการงอกใหม่ของเซลล์บริเวณต้อเนื้อ MMC (เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ)
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักในห้อง ICU, CCU หรือกรณีปรับเปลี่ยนประเภทห้องพักที่มีราคาสูงกว่าที่กำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติมภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่ง, และค่าโทรศัพท์
 • ห้องพักผู้ป่วย (Deluxe หรือ Private) ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ตามจำนวนวันนอนที่ระบุไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2567 และสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • หากท่านต้องการยกเลิกการผ่าตัดทางโรงพยาบาลจะไม่คืนเงินค่ามัดจำ ยกเว้นกรณีแพทย์หรือโรงพยาบาลเป็นผู้ที่ยกเลิกการผ่าตัดเท่านั้น

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง